Huisregels Phoenix on the beach

Huis- en gedragsregels OJC Phoenix

Brandbeveiliging

 1. Bij ons liggen brandinstructies ter inzage, ook zijn deze duidelijk bij alle in- en uitgangen aangegeven. Raak in ieder geval niet in paniek bij brand en waarschuw ons onmiddellijk en/of meldt de brand zelf. Bel hiervoor het algemene alarmnummer 112.

Alcoholhoudende Dranken

 1. Het is niet toegestaan zelf meegebrachte drank te gebruiken in de accommodatie.
 2. Geen verkoop van alcoholhoudende drank aan personen onder de 18 jaar.
 3. Geen verkoop of verstrekking van alcoholhoudende drank aan mensen die in kennelijke staat van dronkenschap verkeren.
 4. Geen verkoop of verstrekking van alcoholhoudende drank indien redelijkerwijs moet worden vermoed dat dit tot verstoring van de openbare orde, veiligheid of zedelijkheid zal leiden.
 5. Het bestuur wil voorkomen dat personen met meer dan het toegestane promillage alcohol aan het verkeer deelnemen. Op basis daarvan kan de verstrekking van alcoholhoudende drank worden geweigerd.
 6. Leidinggevenden en barvrijwilligers drinken geen of gematigd alcohol gedurende hun bardienst.

Vrijwilligers

 1. Onze vrijwilligers zijn er voor uw plezier. Houdt hen daarom in ere en volg hun instructies op.

Eigendommen

 1. Het is verboden eigendommen van OJC Phoenix mee te nemen buiten het gebouw, hieronder vallen ook restanten van voedsel en drank.
 2. Het is verboden eigendommen van OJC Phoenix, andere bezoekers of het gebouw van Stichting Jeugdhuis moedwillig schade toe te brengen. Bij beschadigingen bent u zelf verantwoordelijke voor de reparatie en/of vernieuwingskosten.

Glazen / Flessen

 1. Glazen of flessen mogen niet mee naar buiten worden genomen.

Klachten

 1. Wanneer u klachten van welke aard ook heeft kunt u deze bij ons bestuur kenbaar maken. Klachten dienen altijd direct na het moment van ontstaan daarvan gemeld te worden, bij gebreke waarvan uw klachtrecht vervalt.

Wapens

 1. Het gebruiken of bij zich hebben van enigerlei wapens is ten strengste verboden.

Verbandtrommel

 1. Achter de bar is een verbandtrommel aanwezig voor eventuele eerste hulp.

Verdovende middelen

 1. Het gebruiken, verhandelen of bij zich hebben van verdovende middelen is ten strengste verboden.

Naleving Huisregels

 1. Bij betreding van OJC Phoenix dient iedereen op de hoogte te zijn van onze huis en gedragsregels. Bij overtreding van deze regels kan door het bestuur een sanctie worden opgelegd. Deze zullen schriftelijk aan de overtreder worden medegedeeld.
 2. Bij overtredingen in strijd met de wet zal de politie worden in geschakeld.